วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
กลุ่มสาระกรเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร เวลา 6 ชั่วโมง
เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
               อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษต่อร่างกาย แต่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายด้านต่างๆ เช่น เสริมสร้างความเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้พลังงานและความอบอุ่น นอกจากนี้ยังทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เป็นปกติ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของอาหารได้
     2. นักเรียนสามารถบอกชื่ออาหารหลัก 5 หมู่ได้
     3. นักเรียนสามารถระบุชื่อและประเภทอาหารที่รับประทานในชีวิตประจำวันได้
สาระการเรียนรู้
     อาหารหลัก 5 หมู่ ของคนไทย ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆ ผลไม้ต่างๆไขมันจากพืชและสัตว์
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นนำ
     1. สนทนากับนักเรียนโดยใช้คำถามนำ ดังนี้
          - ทำไมคนเราถึงต้องกินอาหาร (เพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ให้พลังงาน)
          - ถ้าคนเราไม่กินอาหารจะเป็นอย่างไร (ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่เจริญเติบโต ไม่มีพลัง)
ขั้นสอน
     1. ครูนำแผนภูมิภาพ “อาหารหลัก 5” หมู่มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนบอกชื่ออาหารหมู่ต่างๆจนครบทั้ง 5 หมู่
     2. ครู ให้นักเรียนบอกความหมายของอาหารและประโยชน์ที่ได้รับจากอาหารหมู่ต่างๆ ทั้ง 5 หมู่ แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างอาหารในแต่ละหมู่
     3. ครูนำตัวอย่างอาหารแต่ละหมู่มาให้นักเรียนดู และแผนภูมิภาพตัวอย่างอาหารแต่ละภาค แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับตัวอย่างที่ได้เห็น
     4. ครู-นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับ “ อาหารหลัก 5 หมู่ ” แล้วสรุปพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู่

ขั้นสรุป
     1.ให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับ “ อาหารหลัก 5 หมู่” พร้อมกับจดบันทึก
     2. ให้นักเรียนทำใบงาน
     3. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
     1. แผนภูมิภาพอาหารหลัก 5 หมู่
     2. แผนภูมิภาพตัวอย่างอาหาร
     3. ตัวอย่างของจริง
     4. หนังสือเรียน
     5. ใบความรู้
     6. ใบงาน
     7. แบบทดสอบหลังเรียน
กระบวนการวัดและประเมินผล
     1. วิธีการวัด
          1.1 ประเมินการปฏิบัติกิจกรรม
          1.2 สังเกตการตอบคำถาม ความสนใจและการแสดงความคิดเห็น
          1.3 การทดสอบ

     2. เครื่องมือวัดและประเมินผล
          2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
          2.2 แบบวัดการปฏิบัติงาน
          2.3 แบบทดสอบ
          2.4 ใบงาน
     3. เกณฑ์การวัดและประเมิน
          3.1 แบบสังเกตพฤติกรรม เกณฑ์การผ่านร้อยละ 80
          3.2 แบบทดสอบ เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70
          3.3 แบบการวัดการปฏิบัติงาน เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น